تشریح موارد و روشهای بازرسی قطعات و تجهیزات صنعتی وروشهای کنترل کیفیت
تاریخ : دوشنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۸۹

آماده سازی مدارک فنی

فاز آماده سازی مدارک فنی جزء مهمترین و حساس ترین قسمتهای مربوط به بازرسی می باشد. اهمیت این قسمت وقتی مشخص می گردد که با نگاه به سیر روند اجرای پروژه ، این مطلب را به خاطر بسپاریم که پایه گذاری موارد مربوط به فرمتها ، روال ، ایستگاههای بازرسی و بسیاری مطالب دیگر باعث موفقیت یا عدم موفقیت گروه بازرسی در کنترل کیفی فرایند ساخت خواهد بود.

به طور کلی مدارک و مستندات فنی مورد نیاز در بازرسی مخازن ذخیره را می توان به صورت زیر بیان کرد :

1-      ITP

2-    Fabrication & Erection Procedure

3-     WPS(Welding Procedure Specification

4-      PQR(Procedure Qualification Record

5-      NDT Procedure (Nondestructive Testing Procedure

6-      Painting Procedure

7-      PWHT Procedure ( Post weld Heat Treatment Procedure

8-      Hydro static test Procedure

9-   Welding Map

 

بازگشت به کلیات بازرسی مخازن ذخیره اتمسفریک


موضوعات مرتبط: بازرسی مخازن ذخیره اتمسفریک مطابق با API 650
آخرین مطالب